• Aktualności • Zleć napisanie programu • Gotowe produkty - sklep • Kontakt • Strona główna

Czas i koszt realizacjiCzas i koszt stworzenia oprogramowania jest ściśle zależny od jego planowanych funkcjonalności, użyteczności oraz wymaganej jakości.

Tę zależność bardzo dobrze obrazuje trójkąt Ferreta, widoczny po prawej stronie. Każda z cech jest wartościowo zebrana w bokach trójkąta:
  • jakość, użyteczność, funkcjonalność - powiązane ze sobą cechy dotyczące złożoności docelowego oprogramowania (charakterystyka wersji finalnej)
  • czas - czas potrzebny na stworzenie i rozwój oprogramowania do wersji finalnej (oczekiwanej przez klienta)
  • koszt - koszt wykonania oprogramowania i jego serwisowania do czasu osiągnięcia wersji finalnej
Odpowiednio do planowanych zadań, wymaganej jakości i orientacyjnego czasu, jaki może zająć stworzenie systemu, te dwie cechy wyznaczają charakterystykę docelowego kosztu rozwiązania. Wypadkowa w powyższym przypadku jest optymalna, co oznacza, iż rozwiązanie będzie zarówno odpowiednio wysokiej jakości, wykonane w miarę krótkim czasie oraz przy atrakcyjnej cenie.

Nie zawsze jednak jest możliwe opracowanie rozwiązań optymalnych. Gdy klient oczekuje rozwiązania, które będzie rozwiązywało obejmowało dużo zagadnień, bądź ma być ściśle zgodne z konkretnymi wytycznymi, wówczas skala na osi funkcjonalności rośnie. Tym samym rośnie też czas i koszt wykonania takiego systemu. W szczególności, jeśli system ma być wykonany w krótszym czasie, również zwiększają się koszty opracowania bądź wdrażania danego rozwiązania.

Może się też zdarzyć, iż klient będzie posiadał założony budżet, mniejszy, niż wynika to faktycznego kosztu realizacji wszystkich założonych funkcjonalności. Wówczas, aby możliwe było stworzenie systemu, konieczne będzie przeredagowanie i edycja lista wymagań, bądź zmniejszenie jakości docelowego rozwiązania. Oczywiście zmniejszenie jakości rozwiązania nie jest polecanym rozwiązaniem, lecz może być to jedyne rozwiązanie, aby przy danym budżecie rozwiązanie zostało wdrożone.

Należy pamiętać, iż koszt rozwiązania to koszty łączne:
  • przeznaczone na opracowanie systemu (zaprojektowanie) - opracowanie systemu w wersji spełniającej zadaną specyfikację
  • przeznaczone na wdrożenie systemu (instalacje, konfiguracje, szkolenia) - zainstalowanie systemu i czas potrzebny na przeszkolenie pracowników do obsługi systemu
  • przeznaczone na aktualizacje systemu (modernizacje i konserwacje) - koszt aktualizacji posiadanego systemu, koszt prac serwisowych i innych
Zależnie od budżetu, zastosowanych rozwiązań, większość kosztów może być uwzględniona w cenie systemu (np. opracowanie i zakup licencji na oprogramowanie), również tych serwisowych (np. stawki godzinowe za serwis, poziom odpłatnych i niedopłatnych usług) lub wdrożeniowych (koszt instalacji, szkoleń).

Jednakże po stronie klienta również mogą wystąpić pewne koszty, w szczególności jeśli:
  • opracuje specyfikację zbyt pobieżnie, nie uwzględniając realnej charakterystyki wymagań, np. zrezygnował z części funkcjonalności, które tym samym będą musiały być wykonywane w inny sposób, np. zwiększając zakres obowiązków pracowników
  • zdecyduje się zrezygnować z profesjonalnego szkolenia na rzecz przeprowadzenia go u siebie wśród pracowników (w przypadku większego systemu), zwiększając tym samym zakres obowiązków pracowników odpowiedzialnych za przeszkalanie
  • nie przewidział kosztów obsługi posprzedażnej (serwisowej), zakładając brak ewentualnych problemów. W rzeczywistości okazało się, że potrzeba wprowadzić pewne zmiany, by dostosować się zmiennej sytuacji na rynku
Im większy lub dynamiczniejszy projekt, tym większa potrzeba, by móc wdrażać elastycznie zmiany w rozwiązaniach. A te pociągają za sobą koszty, które równiez powinno się przewidzieć w trakcie uzgadniania specyfikacji i wymagań dotyczących projektu.

Czas i koszt realizacji zawrzemy w kosztorysie, o ile jest on możliwy do ustalenia na etapie kosztorysowania. Im bardziej szczegółowiej opisana jest specyfikacja, tym większa szansa na precyzyjne ustalenie czasu opracowywania danego rozwiązania.

Na podstawie kosztorysu klient może podjąć decyzję o realizacji projektu w tej lub innej konfiguracji.

Kosztorys będzie zawierał również koszty dodatkowe, tj. usług serwisowych lub innych, jeśli są żądane przez zamawiającego, oraz wielkość początkowej zaliczki.

Zaliczka jest wymagana po uzgodnieniu specyfikacji i przed rozpoczęciem projektu i ma ona charakter bezzwrotny, tj. w przypadku rezygnacji klienta z projektu o uzgodnionej specyfikacji, nie będzie ona zwracana.
Z reguły zaliczka dot. tworzonego oprogramowania może wynieść 50% wartości projektu lub 30% przy większych projektach (przy założeniu podziału na transze). Przy mniejszych projektach, przy kilkudniowym czasie realizacji, dla wygody obu stron, stosujemy też 100% zaliczkę (przedpłata) przed rozpoczęciem projektu.

W kosztorysie będzie równiez określony termin zapłaty całej kwoty. Z reguły zapłata powinna nastąpić po wdrożeniu i przy odbiorze przez klienta stworzonego systemu. W przypadku odroczonego terminu płatności zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia części lub całej funkcjonalności systemu, w przypadku braku dokonania zapłaty w uzgodnionym czasie - niestety jest to konieczność, która wynikła z uwagi na nierzetelność niektórych klientów. Również nabycie praw do użytkowania (udzielenie licencji na oprogramowanie) jest dokonywane w momencie zapłaty pełnej umówionej kwoty.

W przypadku większych systemów kwota może być podzielona na transze, płatne po wykonaniu danej części systemu.

Niestety nie zawsze jest możliwość ustalenia szczegółowej kwoty bądź czasu wykonania danego rozwiązania, może też wystąpić sytuacja, w której będzie konieczna zmiana funkcjonalności podczas rozwoju danego systemu, co pociągnie za sobią zmiany w kosztorysie. W przypadku gdy stworzenie szczegółowego kosztorysu jest pracochłonne, będzie ono wymagało dodatkowej odpłatności za fakt jego wykonania i dostarczenia.

W wycenie może być podana informacja o niepewności danego rozwiązania - jeśli jest ono niemożliwe do ustalenia przez nas w konkretne ramy czasowe i kosztowe, wówczas będzie to zaznaczone. W szczególności jeśli klient oczekuje wysokiej jakości bądź specyficznej gwarancji - jej zapewnienie może wymagać środków, których poziomu aktualnie nie da się ustalić.


Po akceptacji przez klienta kosztorysu, w szczególności przy większych projektach podpisywana jest pisemna umowa, określająca prawa i obowiązki stron. Dopiero po podpisaniu umowy możliwe jest rozpoczęcie pracy nad oprogramowaniem.

W przypadku mniejszych projektów, akceptacja przez klienta kosztorysu i dzień przesłania zaliczki będzie dniem rozpoczęcia pracy nad systemem. Wówczas jeśli strony nie postanowiły inaczej specyfikacja i kosztorys będą uznawane za spójne fragmenty umowy.
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.